نمایش # 
عنوان
رأی وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/11/3دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 602
رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/9/29 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)
رأی وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376/8/4 دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (679)
رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/5/14 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
رأی وحدت رویه شماره 612 مورخ 1376/3/3 دیوان عالی کشور در مورد آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت (219)
رای وحدت رویه 607 مورخ 1375/8/3 دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (648)
رأی وحدت رویه شماره 603 مورخ 1375/1/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
رأی وحدت رویه شماره 545 مورخ 1370/1/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری
رأی وحدت رویه شماره 520 مورخ 1368/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده اند.

زیر مجموعه ها