نمایش # 
عنوان
رأی وحدت رویه شماره 518 مورخ 1368/1/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
رأی وحدت رویه شماره 556 مورخ 1365/11/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تأیید سند عادی اراضی موات شهری
رأی وحدت رویه شماره 526 مورخ 1365/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1365/1/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد قانونی تشکیل پرونده داده اند
رأی وحدت رویه شماره 401 مورخ 1364/11/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد
رأی وحدت رویه شماره 256 مورخ 1363/11/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
رأی وحدت رویه شماره 157 مورخ 1363/11/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
رأی وحدت رویه شماره 229 مورخ 1363/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها
رأی وحدت رویه شماره126 مورخ 1362/3/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
رأی وحدت رویه شماره 7 مورخ 1361/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره بهای املاک استیجاری

زیر مجموعه ها