نمایش # 
عنوان
رأی وحدت رویه شماره 8.60 مورخ 1360/9/11هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست
رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1356/12/3 منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/10/7 شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1353/3/15 پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند
رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/7/8 تغییر نام مندرج در شناسنامه
رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1344/7/26 مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
رای وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت

زیر مجموعه ها