متولد 1312 قزوین.مدارک تحصیلی: ( لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ۱۳۳۲ لیسانس حقوق (رشته قضائی) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۳۷  شهادتنامه های دکتری رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۰ دکتری دولتی حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ۱۳۴۴ و برنده جایزه علمی (لورا) از آن دانشکدهدیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ ( ۱۳۴۳ ۱۳۴۲ ) دیپلم آکادمی حقوق بی نالملل لاهه ( ۱۳۵۴ ) گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج۱۳۵۶ مشاغل و کارهای علمی و اداری ( آسیستان دانشکده حقوق دانشگاه پاریس 1344 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( ۱۳۴۷ ۱۳۴۴) دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( ۱۳۵۲ ۱۳۴۷) استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (از سال ۱۳۵۲ تا کنون) تدریس درسهای حقوق بی نالملل خصوصی، حقوق تطبیقی، حقوق مدنی و داوریهای بی نالمللی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکد هها و مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف عضو آکادمی بی نالمللی حقوق تطبیقی عضو انجمن حقوق تطبیقی (فرانسه) عضو انجمن بی نالمللی حقوق مؤلف (آلمانمعاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( ۱۳۵۱ ۱۳۴۸) معاون مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ( ۱۳۵۸ ۱۳۵۴) رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی( ۱۳۷۱ ۱۳۶۷ )رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سال 1374 عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی، حقوق بی نالملل خصوصی و داوریهای بی نالمللی سابقه وکالت و مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری از ۱۳۵۳ تا کنون سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوق بی نالمللی در لاهه و همکاری در پروند ههای مطروحه در ( دیوان دعاوی ایران ایالات متحده (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ همکاری با سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع (ساصد(، دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پروند ههای بی نالمللی.

 کتابهای چاپ شده: الف به زبان فارسی ۱ حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۰ ۲ حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۰ ۳ مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ،تهران، ۱۳۵۵ ۴ نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا ترجمه) ، چاپ شرکت سهامی کتابهای جبیبی، تهران، ۱۳۵۰ ۵ حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجدیدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ ۶ نظامهای بزرگ حقوقی معاصر (ترجمه با همکاری دکتر عزت اعراقی و دکتر محمد آشوری) مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ ۷ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همکاری دکتر اسدا امامی )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰ ۸ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همکاری دکتر اسدا امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (چاپ سوم) ۹ مباحثی از حقوق بی نالملل خصوصی، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۴ ۱۰ حقوق مدنی (اشخاص و محجورین) با همکاری آقای دکتر سیدمرتضی قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، ۱۳۸۱ ۱۱ حقوق بی نالملل و داوریهای بی نالمللی، مجموعه مقالات، نشر میزان ۱۳۷۵ ۱۲ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان، ۱۳۷۵ ۱۳ مختصر حقوق خانواده، با همکاری دکتر اسدا امامی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱ ۱۴ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام هماهنگ حقوقی معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ ۱۵ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال) ، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۹ ب به زبان فرانسه .۱۹۶۶La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, .16 مقالات منتشر شده: حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسی منتشر شده در مجلات معتبر حقوقی و شش مقاله به زبان فرانسه