تاریخچه

 

در سال 1345 دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) به منظور توسعه در رشته هاي مختلف علوم و بسط دانش با تاسيس دو رشته فوق ليسانس حقوق جزا و مشاوران اداري گام موثر ديگري در جهت گسترش و تعميم فعاليت هاي آموزشي کشور برداشت . تعداد پذيرفته شد گان رشته هاي مذکور در اولين سال تاسيس 174 نفر بود.
در اولين سال 47-1346 شوراي مرکزي دانشگاه ها با تاسيس دوره کارشناسي حقوق موافقت نمود و متعاقب آن 123 دانشجو از بين کليه داوطلبان براي سال اول پذيرفته شدند و در همان سال وزارت علوم و آموزش عالي وقت موافقت نمود دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبديل شود . لذا تاريخ تاسيس رسمي دانشکده حقوق به سال تحصيلي 47-46 باز مي گردد. در سال تحصيلي 51- 1350 دوره شبانه ليسانس حقوق وبه دنبال آن در سال 53-1352 دوره فوق ليسانس حقوق خصوصي داير شد . در همان سال (مهر ماه 1352) موسسه عالي ثبت که مي بايست زير نظر دانشکده حقوق فعاليت نمايد تشکيل گردد و هر سال 50 دانشجو از ميان کارمندان سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با قبولي در آزمون ورودي مي توانستند ادامه تحصيل دهند و با گذراندن 72 واحد درسي مدرک کارداني رشته مذکور را دريافت دارند .
به دنبال نياز کشور به متخصصين ثبت در سال تحصيلي 55-1354 با تجديد نظر کلي در برنامه هاي درسي موسسه عالي ثبت و تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت دوره مزبور به کارشناسي تبديل گرديد بدين نحو که دانشجويان دوره کارداني مي توانستند پس از موفقيت در امتحانات ورودي دوره کارشناسي و طي سه سال تحصيلات خود را در رشته مذکور با درجه کارشناسي ثبت به اتمام برسانند .
از سال تحصيلي 1362 دوره فوق ليسانس حقوق جزا به دانشگاه تهران منتقل شده است و هم اکنون دوره کارشناسي حقوق قضايي به دوره هاي شبانه و روزانه و کارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشکده موجود است .
از زمان تاسيس تاکنون 6 تن از اساتيد مديريت دانشکده را بر عهده داشته اند :
آقايان: دکتر محمد علي معتمد، دکتر پرويز صانعي ، دکتر علي حسين مصلحي عراقي ، دکتر گودرز افتخار جهرمی،دکتر باقر شاملو و در حال حاضر دکتر حسین مهرپور محمد آبادی روساي دانشکده عهده دار رياست دانشکده مي باشند


گروه های آموزشی:

گروه حقوق اسلامي    

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

1

دکتر سید مصطفی محقق داماد

استاد

فقه استدلالی- اصول فقه پیشرفته- حقوق بین الملل اسلامی- حقوق بشر در اسلام- قواعد فقه- حقوق اسلامی تطبیقی

پیوسته

مدیر گروه

2

دکتر قاسم محمدی

استادیار

متون فقه جزایی - اصول فقه- قواعد فقه کیفری

پیوسته

معاون

3

دکتر عباس قاسمی حامد

دانشیار

اصول فقه

وابسته

4

دکتر میر قاسم جعفر زاده

استادیار

قواعد فقه - متون فقه

وابسته

5

دکتر یداله دادگر

استادیار

اقتصاد اسلامی

پیوسته

6

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

دانشیار

اصول فقه پیشرفته- حقوق عمومی در اسلام

وابسته

7

دکتر حسین مهرپور

استاد

متون فقه جزایی- متون فقه خصوصی

پیوسته

8

دکتر هادی وحید

استادیار

اصول فقه

وابسته

9

دکتر امیر نیک پی

استادیار

انسان شناسی - جامعه شناسی

پیوسته

10

دکتر رحیم نوبهار

استادیار

متون فقه- اصول فقه- قواعد فقه

وابسته

 

 

گروه حقوق اقتصادی    

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

1

عباس قاسمی حامد

دانشیار

حقوق خصوصی اقتصادی 1- حقوق مصرف

پیوسته

مدیر گروه

2

سعید رضا ابدی

استادیار

حقوق مالی- حقوق کار

وابسته

3

نجات الله ابراهیمیان

استادیار

مقدمه حقوق اقتصادی- اقتصاد حقوق

مدعو

4

مسعود اربابی

استادیار

حقوق حمل و نقل

وابسته

5

محمد علی بهمئی

استادیار

حقوق انرژی-

وابسته

6

سید قاسم جعفرزاده

استادیار

حقوق مالکیت فکری- حقوق تجارت بین الملل

وابسته

7

یدالله دادگر

استادیار

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان

وابسته

8

محمد حسین زارعی

استادیار

متون حقوقی- حقوق عمومی اقتصادی

وابسته

9

عبدالرسول قدک

استادیار

حقوق تجارت- حقوق قابت و توزیع

وابسته

10

دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

استادیار

حقوق بین الملل اقتصادی

وابسته

11

محسن عبدالهی

استادیار

کلیات حقوق محیط زیست

وابسته

12

پرویز ساورایی

استادیار

متون حقوقی

وابسته

13

غلامعلی سیفی زیناب

استادیار

روش تحقیق

وابسته

14

علی حسین نجفی ابرندآبادی

استاد

حقوق کیفری اقتصادی

وابسته

15

عبدالهادی وحیدی فردوسی

استادیار

حقوق انرژی- حقوق خصوصی اقتصادی 2

وابسته

 

 

ه حقوق خصوصي    

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

1

دکتر گودرز افتخار جهرمی

استاد

کار تحقیقی 2- تاریخ حقوق - حقوق ثبت - سمینار-

پیوسته

مدیر گروه

2

دکتر منصور امینی

دانشیار

حقوق مدنی 3 "کلیات و قراردادها"- حقوق مدنی 6 "عقود معین قسمت الف "- حقوق ثبت-حقوق مدنی 1-حقوق مدنی 4 "الزامات خارج از قراردادها"- مسئولیت مدنی- حقوق مدنی تطبیقی - حقوق بیمه

پیوسته

معاون

3

دکتر مسعود اربابی

استادیار

حقوق حمل و نقل دریایی کالا- متون حقوقی 1- متون پیشرفته حقوقی- حقوق حمل و نقل هوایی و زمینی کالا در بازرگانی بین المللی - متون حقوقی 2

پیوسته

4

دکتر باقر انصاری

استادیار

حقوق همبستگی - کلیات حقوق - حقوق اطلاعات - حقوق ارتباطات - حقوق مالکیت فکری و محصولات بیولوژیک و بیو - حقوق بشر در اسلام آزادی بیان و اجتماعات و تشکیلات

پیوسته

5

دکتر محمد علی بهمئی

استادیار

حقوق نفت و گاز- حقوق انرژی- داوری بین المللی- داوری های تجاری بین المللی- حقوق مالکیت های فکری و تعارض قوانین-

پیوسته

6

دکتر سید قاسم جعفر زاده

استادیار

مالکیت معنوی- متون حقوقی 1- کلیات حقوق مالکیت فکری- حقوق تجارت بین الملل- حقوق مالکیت فکری و تجارت بین الملل- -متون حقوقی 2- حقوق مالکیت های صنعتی

پیوسته

7

دکتر فرهاد خمامی زاده

استادیار

حقوق تطبیقی-حقوق بین الملل خصوصی 1- حقوق بین الملل خصوصی 2-

پیوسته

8

دکتر مهراب داراب پور

دانشیار

حقوق مدنی2"اموال و مالکیت"- حقوق مدنی 4 "الزامات خارج از قراردادها"- متون حقوقی 1- حقو ق تجارت 3 "اسناد تجاری" - متون حقوقی 1 به زبان خارجی- بیع بین الملل 2 - مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی- حقوق بازرگانی-

پیوسته

9

دکتر پرویز ساورایی

استادیار

متون حقوقی 3- حقوق و کامپیوتر- متون حقوقی 1- حقوق تجارت الکترونیک- سمینار- حقوق اینترنت

پیوسته

10

دکتر غلامعلی سیفی زیناب

استادیار

حقو ق مدنی 1 "اشخاص و حمایت از محجورین"- مقدمه علم حقوق - روش تحقیق- حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف - حقوق مدنی 2" اموال و مالکیت- آئین دادرسی مدنی

پیوسته

11

دکتر محمد جواد صفار

استادیار

حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها- حقوق مدنی 5" خانواده"- حقوق مدنی 2 ا"موال و مالکیت"- ادله اثبات دعوا

پیوسته

12

دکتر عباس قاسمی حامد

دانشیار

حقوق شهری و روستایی- اصول فقه 1 - حقوق مصرف- حقوق مدنی 3"کلیات قراردادها-حقوق خصوصی اقتصادی1- حقوق مدنی 1

پیوسته

13

دکتر عبدالرسول قدک

استادیار

حقوق تجارت تطبیقی- حقوق تجارت 2 " شرکتها" - حقوق تجارت- حقوق بانکی- حقوق علائم و نامهای تجاری و نشانهای جغرافیایی - حقوق تجارت 1" اشخاص"

پیوسته

14

دکتر سید محمود کاشانی

استاد

حقوق مدنی 7 " عقود معین قسمت ب"- حقوق مدنی 2

پیوسته

15

دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

استاد

متون فقه جزایی- متون فقه خصوصی

پیوسته

16

دکتر حمید رضا نیکبخت فینی

استاد

داوری بازرگانی بین المللی- تعارض قوانین تطبیقی و صلاحیت بین المللی- حقوق بین المللی خصوصی

پیوسته

17

دکتر عبدالهادی وحید فردوسی

استادیار

مبانی نظری مالکیت های فکری- جامعه شناسی حقوقی- حقوق انرژی- حقوق مالکیتهای ادبی و هنری و حقوق مرتبط 1- مقدمه علم حقوق-سمینار-حقوق خصوصی اقتصادی2- فلسفه حقوق - کلیات حقوق مالکیت فکری- حقوق مدنی 2 موال و مالکیت

پیوسته

 

گروه حقوق مالکیت فکری    

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

1

میر قاسم جعفر زاده

استادیار

متون حقوقی- حقوق مالکیت فکری وتجارت بین الملل- کلیات حقوق مالکیت فکری =حقوق مالکیت های صنعتی

پیوسته

مدیر گروه

2

گودرز افتخارجهرمی

استاد

حقوق ثبت

وابسته

3

منصور امینی

دانشیار

حقوق مدنی (1) -حقوق ثبت

وابسته

4

باقر انصاری

استاد یار

حقوق اطلاعات -حقوق مالکیت فکری و محصولات بیو لوژیک وبیو تکنولوژیک

وابسته

5

محمد علی بهمئی

استاد یار

حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین

وابسته

6

پرویز ساورایی

استاد یار

حقوق تجارت الکترونیک-حقوق اینترنت

وابسته

7

دکتر قاری سید فاطمی

دانشیار

حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر

وابسته

8

عبد الهادی وحید فردوسی

استاد یار

مبانی نظری مالکیت فکری- حقوق مالکیت های ادبی و هنری (1)-سمینار -

وابسته