معرفي دانشكده حقوق:


رشته حقوق اولين رشته اي است كه در دانشگاه قم تاسيس شده است و همواره در جهت توسعه تحولاتي بدين شرح داشته است:

- دانشگاه قم در سال 1359 اقدام به پذيرش دانشجوي مرد در رشته حقوق قضايي نموده است.

-  در سال 1361 اين رشته به علوم قضايي تغيير نام يافت.

-  در سال 1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت، با داير نمودن دوره كارشناسي ارشد در رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي موافقت نموده، و متعاقبا در سال 1374 اولين دوره پذيرش دانشجو در اين دو گرايش صورت گرفته است.

- در سال 1378 عنوان رشته كارشناسي علوم قضايي به حقوق تغيير نام يافت.

- در سال 1381 در دوره هاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي، و در سال 1382 در دوره كارشناسي حقوق اقدام به پذيرش دانشجوي زن شد.

-  در سال 1385 وزارت علوم تحقيقات و فناوري با داير نمودن رشته حقوق مالكيت فكري در دوره كارشناسي ارشد موافقت نمود و متعاقب آن در سال 1386 اولين دانشجويان مرد اين رشته در اين دانشكده مشغول به تحصيل شدند و از مهر ماه 1387 نيز اقدام به پذيرش دانشجوي زن كرد.

- در سال 1386 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با تاسيس دوره دكتر ي در رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي موافقت نمود كه دانشكده در سال 1387 اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي فوق نمود.

-در سال 1389 اقدام به پذيرش دانشجو در گرايش حقوق  بين الملل در مقطع كارشناسي ارشد نمود.

- همچنين در سال 1392 اقدام به پذيرش دانشجو در گرايش حقوق عمومي در مقطع كارشناسي ارشد نمود.

هم اكنون تعداد 275 دانشجو در مقطع كارشناسي، تعداد 485 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و تعداد 68 دانشجو در مقطع دكتري در اين دانشكده مشغول به تحصيل مي باشند.


شايان ذكر است كه كلاسهاي درسي آقايان و خانم ها در اين دانشكده بصورت مجزا برگزار مي گردد.

 

 

گروه های آموزشی:

1-حقوق اسلامی

2-حقوق مالکیت فکری

3-حقوق خصوصی