نقطة آغازين دانشكده حقوق و علوم سياسي به بهمن ماه سال 1371 برمي‌گردد كه با حضور دادستان كل وقت كشور، گروه آموزشي حقوق با پذيرش 40 دانشجو به عنوان يكي از گروه هاي آموزشي دانشكده علوم‌انساني و اجتماعي شروع به فعاليت نمود.

 مقطع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در سال 1376، مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در سال 1379، مقطع كارشناسي ارشد حقوق عمومي در سال 1388 راه‌اندازي شدند. مجوز راه اندازي مقطع دكتري حقوق خصوصي در سال 1386 و مقطع دكتري حقوق جزا و جرم شناسي در سال1390 از شوراي گسترش آموزشي عالي اخذ گرديدند.

گروه آموزشي علوم‌سياسي نيز به عنوان يكي از گروه هاي آموزشي دانشكده علوم‌انساني و اجتماعي از سال 1380 با پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز و در سال 1384 در مقطع كارشناسي ارشد علوم‌سياسي پذيرش دانشجو صورت گرفت. مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل نیز در سال 1389 راه‌اندازی شد.

  گروه هاي آموزشي حقوق و علوم‌سياسي در سال 1384 از دانشكده علوم‌انساني و اجتماعي منفك شدند و به صورت دانشكده مستقل تحت عنوان «دانشكده حقوق و علوم‌سياسي» قرار گرفتند.

در سال 1390 گروه حقوق خصوصي از گروه حقوق منفك شده و هم اينك سه گروه حقوق ، علوم سياسي و حقوق خصوصي مشغول فعاليت هستند .

  اين دانشكده در سال 1386 از سوي وزارتخانه متبوع به عنوان قطب حقوق در منطقه 2 كشور (استان هاي مازندران، گلستان، گيلان و قزوين) به منظور برگزاري المپياد علمي دانشجويان انتخاب گرديد.

گروه های آموزشی:

1-حقوق خصوصی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

دکتر حمید ابهری

دانشیار

حقوق خصوصی

عضو هیأت علمی

دکتر فخرالدین اصغری آقمهشدی

دانشیار

حقوق خصوصی

عضو هیأت علمی

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

عضو هیات علمی معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه

دکتر سام محمدی

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیأت علمی