رشته ي پر اهميت حقوق، در سراسر جهان و نيز در كشور ما از جمله خواستني ترين رشته هاي دانشگاهي ست و متقاضيان زيادي به ويژه از ميان نخبگان، خواهان تحصيل در اين رشته اند. هدف اصلي اين دانش، گسترش انگاره ي حكومت قانون و برقراري نظم و عدالت در جامعه است. دانش آموختگان اين رشته به فراخور علاقه، توانمندي و درجه ي علمي مي توانند در طيف گسترده اي از مشاغل مربوط خدمت كنند. كار در دادگاه ها و دستگاه هاي قضايي، وكالت اشخاص حقيقي و حقوقي، سردفتري اسناد رسمي، مشاوره ي حقوقي در وزارتخانه ها، بنيادها، موسسات گوناگون، بنگاه هاي اقتصادي و سياسيِ ملي و بين المللي و... از جمله موارد بازار كار گسترده ي دانش آموختگان اين رشته است.
گروه حقوق دانشگاه شمال، به واسطه ي تجربيات نزديك به يك دهه و نيم، كادر هيأت علمي مجرب و دعوت از مدرسان برجسته ي حقوق ديگر دانشگاه هاي معتبر استان، از توانمندترين گروه هاي تخصصي دانشگاه به شمار مي رود. 

 

 

گروه های آموزشی:

رشته/ گرايش

سال تاسيس/ مقطع

طول دوره/ سال

حقــوق

1377/ كارشناسي

4

حقــوق- خصوصي

1377/ كارشناسي ارشد

2