نمایش # 
عنوان بازدید
نظریه شماره 998/7 مورخ 1382/3/24 1- نظریه فقهای شورای نگهبان در سال 1365 در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره‏بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد. 2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 135 645
نظریه شماره 1792/7مورخ 1380/3/5 «1- واگذاری محل کسب و پیشه به مستأجر، بعد از لازم‏الاجراء شدن قانون سال 1376، تابع قانون مدنی و شرایط فیمابین است.» «2- مبلغی که مستأجر به عنوان رهن داده در زمان تخلیه باید مسترد نماید.» 589
نظریه شماره 1314/7 مورخ 1380/2/26 «دادگاه انقلاب مرجع صالح برای صدور حکم تخلیه نیست.» 601
نظریه شماره 934/7 مورخ 1379/2/18 «اجاره محل به نام فروشگاه شرکت تعاونی در هر حال محل کسب و پیشه تلقی می‏شود.» 593
نظریه شماره 8740/7 مورخ 1378/12/17 «درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت تنها برای شخص موجر قابل پذیرش است.» 573
نظریه شماره 3836/7 مورخ 1378/7/7 «قراردادهای شفاهی چه قبل از اجرای قانون سال 1376 و چه بعد از اجرای آن، تابع این قانون نیست.» 563
نظریه شماره 2568/7 مورخ 1378/5/7 «در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است.» 576
نظریه شماره 2593/7 مورخ 1378/5/5 «طبق قانون سال 1376 مرجع قضائی تنها در صورت انقضای مدت، حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را دارد.» 580
نظریه شماره 2733/7 مورخ 1378/4/23 «گواهی شهرداری برای درخواست تخلیه باید کافی برای صدور پروانه ساختمانی باشد.» 576
نظریه شماره 2462/7 مورخ 1378/4/23 «دعوی تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر از ناحیه مالک مشاعی نیز پذیرفته است.» 586