نمایش # 
عنوان بازدید
نظریه شماره 9137/7 مورخ 1378/12/20 «فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف است مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش... خواهد بود.» 646
نظریه شماره 3298/7 مورخ 1376/6/2 «صدور حکم به ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید مستلزم درج مراتب در شناسنامه جدید است در صورت عدم قید مراتب در شناسنامه جدید، صاحب شناسنامه برای اثبات، انتساب سایر مندرجات شناسناممه قبلی به خود نیاز به طرح دعوی خواه 652
نظریه شماره 1732/7 مورخ 1376/4/11 «سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است و صاحب شناسنامه کمتراز 18 سال حق طرح دعوی ندارد.» 640
نظریه شماره 7260/7 مورخ 1372/10/11 «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی فقط در محدوده اصلاح شناسنامه لازم‌الرعایه است، سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است.» 646
نظریه شماره 4864/7 مورخ 1327/7/17 «خواستن شناسنامه موکل از وکیلی که برای تنظیم سند رسمی به نام موکل، وکالت‌نامه رسمی معتبر دارد قانونی نیست.» 642