نمایش # 
عنوان بازدید
نظریه شماره 233/7 مورخ 1371/3/24 «مطالبه حق کسب و پیشه در صورت تخریب محل کار مستأجر به وسیله مالک، فاقد اشکال است.» 739
نظریه شماره 1223/7 مورخ 1387/3/1 «اخذ پذیره‌ توسط اداره اوقاف طبق مصوبه هیأت وزیران و در مواردی صورت می‌گیرد که آن اداره محلی را با حق ایجاد اعیانی به کسی اجازه داده باشد.» 736
نظریه شماره 8416/7 مورخ 1385/11/4 «واگذاری تولیت املاک موقوفه به اتباع خارجه اشکال قانونی ندارد. مع‌ذلک، در صورتی که واگذاری تولیت اموال غیرمنقول موقوفه به اتباع خارجی موجب سلطه خارجی گردد، جواز قانونی ندارد.» 753
نظریه شماره 5864/7 مورخ 1384/8/21 «وصول پذیره ناظر به موقوفاتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجرا واگذار می‌گردد.» 750
نظریه شماره 5664/7 مورخ 1384/8/14 «احکام راجع به وقف که درخصوص اختلاف در اصل وقف، یعنی در موقوفه بودن یا نبودن آن صادر شده باشد قابل فرجام است.» 727
نظریه شماره 212/7 مورخ 29/1/1379 «ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، عطف به ماسبق شده است.» 727
نظریه شماره 4698/7 مورخ 1378/11/16 «ملک محبوسه چنانچه در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی باشد قابل واگذاری به دستگاه ذی‌ربط است.» 741
نظریه شماره 6251/7 مورخ 1378/10/14 «نظریه کمیسیون مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی قابل اعتراض در دادگاه است.» 718
نظریه شماره 9571/7 مورخ 1378/6/29 «در صورت عدم تصریح واقف به نوع استفاده از موقوفه، متولی می‌تواند به ترتیبی استفاده کند که به مصلحت موقوفه باشد.» 728
نظریه شماره 9571/7 مورخ 29/6/1378 «غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف، موجب خروج آن از ملکیت غارس و سازنده نیست، مگرقصد وقف داشته باشد.» 727