نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی غیر منقول

 

مورد معامله و حدود آن : ....................................................................................... محدوده و مورد ثبت ............ جلد سند مالکیت ثبت شده ذیل شماره ........................... صفحه ...................... دفتر املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ..................... با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی پرونده شماره ......................... موجوده و منصوبه در مورد معامله از حق الامتیاز و حق الاشتراک و حق الانشعاب با وام و ودیعه های مربوطه بدهکاری و بستانکاری بشرح مرقوم جز مورد معامله این سند می باشد و خریدار مورد معامله را دیده و با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و آشنایی به وضعیت و خصوصیات مورد معامله شماره 130/10-14/1/85 ثبت کل راجع به منع معاملات اشخاص مندرج در بخشنامه مرقوم اعلام نمود که فروشنده از افراد موضوع بخشنامه مذکور نمی باشد و مسئولیت آن را در مقابل دولت به عهده گرفت .

بهاء مبلغ ...................... ریال وجه رایج که تمام آن نقداً تسلیم فروشنده حسب الاقرار شده است . اسقاط کافه خیارات از طرفین بعمل آمد خصوصاً خیار غبن بهر درجه که باشد و صیغه بیع قطعی بشرح مرقوم جاری شد و خریدار اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود.

این سند باستناد مفاصا صاحساب نوسازی شهرداری شماره ................ و گواهی پایان کار شماره ......................... شهرداری مرقوم و گواهی مالیاتی شماره ..................... سرممیزی شماره ........................ تنظیم شد و بهای این سند باتوجه به گواهی مالیاتی مرقوم قید شده است و خریدار با اطلاع از مفاد گواهیهای مرقوم قبول انجام معامله نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه بدهی مالیاتی و یا سایر حقوق و عوارض دولتی تحت هر اسم و عنوان و یا مفاد بند 91 بخشنامه های ثبتی داشته باشد خریدار تقبل نمود بدیهای مربوطه را از مال خود پرداخته و سپس با ارائه مدارک پرداخت از فروشنده مطالبه و وصول نماید . همچنین خریدار با اطلاع از مفاد گواهی پایان کار مسئولیت انطباق و وضع موجود ملک با مفاد گواهی پایان کار و تغییرات احتمالی ناشی از طرح های شهرداری را از هر جهت پذیرفت . پاسخ استعلامیه ثبت بشماره ....................... ملاحظه گردید . منافع ملک حسب الاظهار طرفین قبلاً به کسی واگذار نشده است .

این سند در دو برگ اوراق یک برگی بشماره های ....................... تنظیم و مبلغ ..................... ریال حق الثبت و مبلغ ........................ حق التحریر و بهای اوراق بموجب فیش های شماره ...................... و ......................... به بانک ملی ایران شعبه ..................... واریز و قبض رسید شماره ........................ صادر و تسلیم گردید .

 

بتاریخ                     شمسی                                                                                                                         محل امضاء