سند اقرار به نداشتن همسر

 

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ........................ دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : ........................... متولد : ........... ساکن : .......... ...................... ...................................... ................... ....... ............ .......... .............. بموجب این سند اقرار می نماید که دارای همسری نیستم .

تاریخ :           ...................... ماه یکهزار و سیصد و............................ 13 شمسی .

 

محل امضاء