انتشارات میزان

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، (دکتر سید حسن میرحسینی)

1

انتشارات میزان

حقوق مالکیت معنوی ، (دکتر اسدالله امامی)

2

انتشارات میزان

فلسفه مالکیت فکری ، (دکتر محسن خدمتگذار)

3

انتشارات میزان

شرح آرا شورای عالی ثبت ، (دکتر سید حسن میرحسینی)

4

انتشارات میزان

حقوق ثبت املاک در ایران ، (دکتر داریوش بهرامی)

5

انتشارات میزان

حقوق ثبت اسناد ، (خسرو عباسی ذاکانی)

6

انتشارات میزان

حقوق ثبت احوال ، (عباس میرشکاری)

7

انتشارات میزان

حقوق کیفری ، (ماکیت ادبی هنری)

8

انتشارات میزان

حقوق علائم تجاری (دکتر سید حسن میرحسینی )

9

انتشارات میزان

حقوق اختراعات ، (دکتر سید حسن میرحسینی )

10

انتشارات میزان

حقوق نشانه های جغرافیایی ، (دکتر سید حسن میرحسینی)

11

انتشارات میزان

حقوق مالکیت صنعتی ، (دکتر اسدالله امامی )

 

12

انتشارات میزان

حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی ،(دکتر محمد حسن صادقی )

13

انتشارات میزان

اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی و حقوق ایران ،( حسین علی امیری )

14

انتشارات میزان

فلسفه حقوق ،( ن.آر.پولانزاس. (ترجمه دکتر نجاد علی الماسی )

15

انتشارات میزان

فلسفه حقوق (دل وکیو ترجمه دکتر جواد واحدی )

16

انتشارات میزان

مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل (دکتر محمود باقری )

17

انتشارات میزان

مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل (دکتر امیر ساعد وکیل )

18

انتشارات میزان

گامی به سوی عدالت جلد اول (دکتر امیر ناصر کاتوزیان )

19

انتشارات میزان

گامی به سوی عدالت جلد دوم (دکتر امیر ناصر کاتوزیان )

20

انتشارات میزان

گامی به سوی عدالت جلد سوم (دکتر امیر ناصر کاتوزیان )

21

انتشارات میزان

حقوق انتقالی (دکتر امیر ناصر کاتوزیان )

22

انتشارات میزان

مبانی حقوق عمومی (دکتر امیر ناصر کاتوزیان )

23

انتشارات میزان

مقدمه علم حقوق (دکتر قدرت الله واحدی )

24

انتشارات میزان

مقدمه علم حقوق (دکتر علی عباس واحدی )

25

انتشارات میزان

اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه (دکتر محسن صادقی)

26

انتشارات میزان

مکتب های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی (دکتر کامران آقایی)

27

انتشارات میزان

نقش عرف (دکتر محمود سلجوقی )

28

انتشارات میزان

انسان شناسی حقوقی (دکتر رضا موسی زاده )

29

انتشارات میزان

رویکردهای حقوقی و رهیافت های فرا حقوقی (دکتر مهرزاد ابدالی )

30

انتشارات میزان

شکل گرایی در حقوق مدنی (دکتر محسن قاسمی )

31

انتشارات بهنامی

محشی قانون مدنی (علیرضا میرزایی)

32

انتشارات بهنامی

محشی قانون ازدواج و طلاق (علیرضا میرزایی)

33

انتشارات بهنامی

محشی قانون خانواده (علیرضا میرزایی)

34

انتشارات بهنامی

محشی قانون موجر و مستاجر (علیرضا میرزایی)

35

انتشارات بهنامی

محشی قانون امور حسبی (علیرضا میرزایی)

36

انتشارات بهنامی

مجموعه محشی قوانین و مقررات حقوقی 2جلد (علیرضا میرزایی)

37

انتشارات بهنامی

قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی (علیرضا میرزایی)

38

انتشارات بهنامی

مجموعه قوانین مالکیت فکری (نقی امانی)

39

انتشارات بهنامی

قانون راجع به اراضی و شهرداری ها (مجذوبی)

40

انتشارات میزان

حقوق آفرینش های فکری (آیتی)

41

انتشارات جاودانه

نظام حل و فصل اختلافات حقوقی مالکیت معنوی (لیلا رییسی)

42

انتشارات مجد

قواعد فقهیه جلد اول (آیت الله موسوی بجنوردی)

43

انتشارات مجد

قواعد فقهیه جلد دوم (آیت الله موسوی بجنوردی)

44

انتشارات مجد

استصحاب (شرح کفایه) (آیت الله موسوی بجنوردی)

45

انتشارات مجد

علم اصول (آیت الله موسوی بجنوردی)

46

انتشارات مجد

مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه (ترجمه حسینی نیک و احمدزاده)

47

انتشارات مجد

ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه (دکتر لطفی)

48

انتشارات مجد

عقد ضمان (آیت الله موسوی بجنوردی)

49

انتشاران مجد

موجبات و مسقطات ضمان قهری (دکتر لطفی)

50

انتشارات مجد

آیین استنباط در حقوق اسلامی (محمود گودرزی)

51

انتشارت مجد

مبانی حقوق اسلامی (دکتر ابولقاسم گرجی)

52

انتشارات مجد

شروط المتعاقدین-مکاسب (ترجمه رزمجوی و حسینی نیک و احمدزاده)

53

انتشارات مجد

معاطاه-مکاسب (ترجمه ترجمه رزمجوی و حسینی نیک)

54

انتشارات مجد

فقه مدنی 1 (آیت الله موسوی بجنوردی)

55

انتشارات مجد

فقه مدنی 2 (آیت الله موسوی بجنوردی)

56

انتشارات مجد

مباحثی از لمعه دمشقیه (دکتر عیسی ولایی)

57

انتشارات مجد

مباحث حقوقی تحریرالوسیله (آیت الله موسوی بجنوردی)

58

انتشارات مجد

اصول فقه عمومی (حمید فرجی)

59

انتشارات مجد

شرح تحریرالروضه فی شرح المعه (حمید فرجی)

60