نمایش # 
عنوان
رأی وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/2/24هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین
رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/3/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست
رأی وحدت رویه شماره 4484-مورخ 1389/6/13 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)موضوع مواد 101 و 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا
رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/6/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
رای وحدت رویه شماره4689 مورخ 1385/12/9 دیوان عالی کشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 خلع ید فرع بر مالکیت است
رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/11/30 دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی (861)
رأی وحدت رویه شماره 636 مورخ 1378/6/24 دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستأجرین و متصرفین غرفه های مسافر بری واقع در ترمینال ها (280)
رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/3/31 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)

زیر مجموعه ها